FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सन्दकपुर गाउँपालिका भूउपयोग कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/29/2022 - 15:45 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिका भूउपयोग कार्यविधि २०७९
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:18 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७९-८० 09/21/2022 - 14:17 PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
स्थानीय तहको वन ब्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण गर्न वनेको स्थानीय वन ऐन २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:16 PDF icon स्थानीय तहको वन ब्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण गर्न वनेको स्थानीय वन ऐन २०७८
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:15 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८
सन्दकपुर गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:13 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७८
सन्दकपुर गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:11 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
सन्दकपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:10 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
सन्दकपुर गाउँपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:09 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०७८
सन्दकपुर गाउँपालिका खानेपानी व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:08 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिका खानेपानी व्यवस्थापन ऐन २०७८

Pages