FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सिमितको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:05 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सिमितको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७८
विनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 08/02/2022 - 11:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/02/2022 - 11:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९
सन्दकपुर गाउँपालिका कार्य विभाजन (नियमावली) २०७४ ७६/७७ 01/04/2022 - 12:32 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७४
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९) ७७/७८ 12/05/2021 - 12:16 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९)
टोल विकास संस्था गठन तथा संचालन निर्देशिका, २०७४ ७७/७८ 07/25/2021 - 13:36 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा संचालन निर्देशिका, २०७४
कर्मचारी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७४ ७७/७८ 07/25/2021 - 13:35 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष संचालन निर्देशिका, २०७४
कृषि ऐन २०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 13:07 PDF icon कृषि ऐन.pdf
२१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 06/15/2020 - 14:03 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ .pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 06/15/2020 - 13:53 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages